Nikiforov Singapore Study\TSK005


(return to previous directory)


TSK 005.1.ndpi
73472 x 53760 @ 20X


TSK 005.2.ndpi
66304 x 56448 @ 20X


TSK 005.3.ndpi
69888 x 56448 @ 20X


TSK 005.4.ndpi
168448 x 107520 @ 40X


TSK 005.5.ndpi
136192 x 107520 @ 40X