Zhao C\QingdaoJuneMeeting


(return to previous directory)


B1.svs
58000 x 46557 @ 20X


B2.svs
56000 x 36350 @ 20X


B3.svs
60000 x 44003 @ 20X


B4.svs
62000 x 46554 @ 20X


C1.svs
171978 x 75644 @ 40X


C2.svs
188311 x 92947 @ 40X


C3.svs
157566 x 50701 @ 40X


C4.svs
111449 x 80277 @ 40X


C5.svs
52842 x 51295 @ 40X


G1.svs
78783 x 74701 @ 40X


G2a.svs
91273 x 71636 @ 40X


G2c.svs
152762 x 74132 @ 40X


G3.svs
107606 x 82317 @ 40X


G4.svs
127782 x 91723 @ 40X