BasicFibroblastGrowthFactor


(return to previous directory)


93-12034.svs
36000 x 28623 @ 20X


AF09-1.svs
62000 x 34335 @ 20X


AF09-2.svs
72000 x 42027 @ 20X


AF09-3.svs
42000 x 35428 @ 20X


AF09-4.svs
38000 x 34028 @ 20X


AF09-5.svs
58000 x 37179 @ 20X