Zhao-Guilin Meeting-Wang-Breast


(return to previous directory)


1.svs
85440 x 67053 @ 40X


2.svs
151680 x 70694 @ 40X


3.svs
190080 x 70566 @ 40X


4.svs
102720 x 81409 @ 40X


5.svs
82560 x 80447 @ 40X